Обробка даних


 • Цей документ визначає політику компанії SEOlib (далі - Оператор) щодо обробки персональних даних (далі - ПДн) та містить відомості про реалізовані заходи щодо захисту ПДн.
 • Цей документ розроблено на підставі та відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон "Про персональні дані") та інших нормативних правових актів, прийнятих на його виконання.
 • У цьому положенні використовуються такі основні поняття:
  • персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеній чи визначеній фізичній особі (суб'єкту персональних даних);
  • оператор – фізична особа (індивідуальний підприємець), самостійно або спільно з іншими особами організують та (або) що здійснюють обробку персональних даних, а також визначальне цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
  • обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням коштів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • Оператор самостійно здійснює обробку ПДН, визначає мети обробки ПДн, склад ПДн, що підлягають обробці, дії (операції), скоєні з ПДн.
 • Під час обробки ПДн Оператор керується такими принципами:
   обробка здійснюється на законній та справедливій основі; обробка обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей; обробка, несумісна з метою збору ПДн не допускається; об'єднання баз даних, що містять ПДн, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою, не допускається; обробці підлягають лише ПДн, які відповідають цілям їхньої обробки.
 • Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше передбачено законом.
 • Суб'єкт персональних даних ухвалює рішення про надання його персональних даних та дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею та своєму інтересі.
 • Згода на обробку персональних даних може бути надана суб'єктом персональних даних або його представником у будь-якій підтвердити факт отримання формі, якщо інше встановлено законом.
 • У разі отримання згоди на обробку персональних даних від представника суб'єкта персональних даних повноваження даного представника на дачу згоди від імені суб'єкта персональних даних перевіряються Оператором.
 • Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб'єктом персональних даних.
 • У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у ФЗ "Про персональні дані".
 • Адміністрація оператора гарантує Користувачеві, що його персональні дані, розміщені на Сервісі будуть доступні лише у суворій відповідності до законодавства Російської Федерації та/або у порядку та обсязі, погодженому з Користувачем.
 • Погоджуючись з умовами та приймаючи умови справжньої оферти шляхом її акцепту, Користувач запевняє Адміністрацію Сервісу та гарантує, що він:
  • укладає цей договір добровільно;
  • ознайомився з усіма умовами цього договору;
  • повністю розуміє та підтверджує предмет оферти та договору;
  • володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього договору.